Psychoterapia Lublin

WYKSZTAŁCENIE: Studia magisterskie psychologia kliniczna UMCS w Lublinie 1987-1992

Studia podyplomowe z psychoprofilaktyki UMCS Lublin 1993-1994 uzyskany tytuł specjalista ds. psychoprofilaktyki

Studia podyplomowe w zakresie psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrcznego 2006-2010 przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty

„Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Terapii Gestalt” w Ośrodku Terapii Gestalt w Krakowie 1990-1992

„Studium Rozwoju Osobowości i Umiejętności Przeciwdziałania Patologiom Społecznym” Agencji Doradztwa Zawodowego AD w Warszawie 1991

Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w W-wie 1997

Kurs doskonalący „Metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym” CMPP-P w Warszawie 2004

Szkolenie warsztatowe „Szkoła dla rodziców i wychowawców” CMPP-P 2000, uzyskanie certyfikatu realizatora 2013r.

Staż w Ośrodku Monar w Sokolnikach 1991

Staż w Fundacji „Masz szansę” 1992r.

Staż na Oddziale nerwic Kliniki Psychiatrycznej w Lublinie 2000

Kurs „Zasady procedur hipnotycznych” Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008

Szkolenie „Problematyka seksualna w praktyce psychoterapeutycznej” 2015r.

Szkolenie nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford -Binet 5, 2017r.

Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 2017r.

Szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym” prowadzone przez Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku, 2017r.

Szkolenie z „Terapii par” prowadzone przez Krystynę Mierzejewską-Orzechowską, 2018r.

Szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej połączone z superwizją prowadzone przez Roberta Sadowskiego (od 2017 r., w trakcie).

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE:

Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej w Lublinie 1991-1995 - pomoc psychologiczna i terapia młodzieży, grupy wsparcia dla młodzieży ponadgimnazjalnej, Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie: 1995-2006:

Oddział leczenia uzależnień, Oddział psychogeriatrii, Telefon zaufania

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 Lublin 2006-2008 -diagnoza i pomoc psychologiczna dzieciom, młodzieży i rodzicom, grupy terapeutyczne dla młodzieży ponadgimnazjalnej

PSK 1, Poradnia Leczenia bólu - diagnoza i terapia bólu o pochodzeniu psychogennym

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 Lublin od 2008 obecnie, (stopień awansu zawodowego psycholog nauczyciel dyplomowany): diagnoza i pomoc psychologiczna, grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi, w tym depresją, fobią szkolną, zaburzeniami adaptacyjnymi, nerwicowymi, psychoedukacja, psychoprofilaktyka, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,

Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej i Duchowej INIGO -psychoterapia indywidualna i grupowa 2010-2015r

Ośrodek Mind-Med Psychoterapia w Lublinie – psychoterapia indywidualna i grupowa dorosłych- obecnie