Psychoterapia Lublin
Grupy terapeutyczne dla dorosłych:
Psychoterapia grupowa adresowana jest szczególnie dla osób:
- przeżywających poczucie wyizolowania,
- mających trudności w nawiązywaniu trwałych i satysfakcjonujących bliskich relacji i związków,
- dorosłych pochodzących z rodzin alkoholowych - DDA, które wskutek braków w zaspokojeniu podstawowych potrzeb psychologicznych w rodzinie doświadczają deficytów emocjonalnych oraz brak im prawidłowych wzorców,
- z depresją, lękiem, fobią, nerwicą,
- z objawami psychosomatycznymi,
- z niskim poczuciem własnej wartości,
- doświadczających trudności w radzeniu sobie ze stresem.

Psychoterapia grupowa umożliwia:
-rozwinięcie umiejętności komunikowania się z innymi,
-poprawę relacji społecznych,
-poznanie i lepsze rozumienie siebie oraz emocji, intencji i zachowań innych osób,
-zwiększenie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
-konstruktywne rozwiązywanie problemów,
-zwiększenie zdolności przystosowania się do różnych zmian w życiu,
-odnalezienie sensu życia.
Grupa pozwala na naprawę deficytów doświadczonych w rodzinie, jako symboliczna rodzina może dawać nowe wzorce zachowań oraz sposobów wchodzenia w relacje.

Podczas prowadzenia psychoterapii korzystam z podejścia integracyjnego, które umożliwia czerpanie z osiągnięć teoretycznych i praktycznych różnych nurtów w zależności od potrzeb. Jako bazę traktuję podejście psychodynamiczne, w którym podstawowym celem jest usunięcie problematycznych objawów. Korzystam również często z technik terapii Gestalt, która wskazuje na potrzebę "domknięcia" -przepracowania różnych trudnych doświadczeń z przeszłości, by nie wpływały negatywnie na wykorzystanie w pełni naszych możliwości do bieżących zmagań z życiem. Podejście humanistyczne z kolei koncentruje mnie na postawie podmiotowej do człowieka, udzielaniu pomocy w sposób, który pomoże osobie odkryć własne rozwiązania i możliwości, co ułatwi budowanie autonomii. Psychoterapia jest obecnie uznaną w medycynie metodą leczenia problemów psychicznych o charakterze nerwicowym, depresyjnym i innych.